การใส่แผนที่ Google Mapการใส่แผนที่ Google Map

เมื่อดำเนินการ Add Page เรียบร้อยแล้ว สามารถสร้าง Google Map ได้ 2 วิธีดังนี้


 

ตัวอย่างการใส่แผนที่ Google Map

1. ทำการสร้าง Google Map ด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้


คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map

1.1 ทำการใส่ชื่อสถานที่ ที่ต้องการในช่อง Area

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map

1.2 ทำการกำหนด การแสดงผล Zoom ของแผนที่

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map


1.3 ทำการกำหนดความกว้างของแผนที่ ในช่อง Width

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map

1.4 ทำการกำหนดความสูงของแผนที่ ในช่อง Heignt

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map


1.5 เลือกประเภทแสดงผลของแผนที่ Map Type

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map

1.6 เมื่อทำการ กำหนดการตั้งเรียบร้อย กด ตกลง

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map


1.7 หากทำการกำหนดการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Save change

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map


1.8 เมื่อทำการ View this page จะปรากฎ หน้าเว็บเพจ ดังรูปค่ะ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map2. ทำการสร้าง Google Map ด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้ **กรณีทราบค่า Latitude และ Longitude


2.1 เลือก Layout ที่ต้องการวาง Map คลิก ที่ Insert map จะปรากฎ หน้าต่างเพื่อดำเนินการ กรอกข้อมูลสำหรับ Insert map

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map

2.2 ป้อน Latitude

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map


2.3 ป้อน Longitude

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map

2.4 กำหนดระดับแสดง การ Zoom ของแผนที่ (20 คือค่าสูงสุด...Closet)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map


2.5 กำหนด ความกว้าง การแสดงผลแผนที่ (หน่วย px)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map

2.6 กำหนด ความสูง การแสดงผลแผนที่ (หน่วย px)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map


2.7 เมื่อทำการ กำหนดการตั้งเรียบร้อย กด ตกลง

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map

2.8 คลิก Save change

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใส่แผนที่ Google Map

เพจที่เกี่ยวข้อง