การใส่ SEO-Meta Tag,Description และ Keyword ของเว็บไซต์

กำหนด SEO-Meta Tag,Description และ Keyword ของเว็บไซต์

คุณสามารถกำหนด SEO-Meta Tag,Description และ Keyword ของเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 

การใส่ Meta tag/description และ keyword ของเว็บไซต์

 1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC
 2. คลิกที่เครื่องมือ "Meta Tags"  
 3. คลิก Edit Meta Tag  ตามหน้าเว็บเพจที่ต้องการใส่ข้อมูล
 4. ป้อนข้อมูล "Meta Tag Title"
 5. ป้อนข้อมูล "Meta Tag Description"
 6. ป้อนข้อมูล "Meta Tag Key word"
 7. หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก Save


การกำหนด SEO-Meta Tag,Description และ Keyword ของเว็บไซต์

Meta Tag  เป็นส่วนที่สำคัญมากในการอธิบายข้อมูลเว็บเพจให้กับ Search Engine ช่วยให้ Search Engine รู้จักเนื้อหาและประเภทของเว็บเรา ใช้แสดง keyword ที่สามารถ search เจอ ทำเว็บไซต์ติด Searcg Engine  

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag
 
 • รหัสเพจ (Page ID)  แสดงรหัสประจำหน้าเว็บเพจ สามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บเพจได้
 • ชื่อหน้าเว็บเพจ (Page Name)  แสดงชื่อหน้าเว็บเพจ สามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บเพจได้
 • Metatag Code Meta Tags คือ “keywords” และ “description” ของเว็บไซต์ที่รวมอยู่ในรูปแบบของ Code HTML แต่จะไม่แสดงผลในเว็บเพจ สามารถตรวจสอบได้โดยการซอร์สโค๊ดส่วน Head (ส่วนหัว) ของเว็บไซต์ และเพื่อให้ Search Engines สามารถเข้ามาเก็บข้อมูลเว็บไซต์ได้
 • ชนิดของหน้าเว็บเพจ (Page Type)  แสดงชนิดของหน้าเว็บเพจ
 • วันที่ทำการแก้ไข (Date change)  แสดงวันที่ ที่ทำการแก้ไขของแต่ละหน้าเพจ
 • เรื่อง (Title)     ควรกรอกข้อความที่สั้น ๆ กระชับ ๆ เป็นคำจำกัดความ หรือประโยคที่ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์จดจำง่าย ๆ เพราะจะถูกนำไปแสดงในแถบ Title ของทุกเว็บเพจ 
 • เนื้อหาเว็บเพจอย่างย่อ (Description)  ควรกรอกข้อมูลที่เป็นข้อสรุป จุดประสงค์ของเว็บไซต์ หรือข้อความที่บอกถึงลักษณะของเว็บไซต์ ที่สำคัญในเรื่องหรือเนื้อหานั้น
 • คำนิยาม (Keywords) ควรกรอกข้อมูลที่เป็นคำนิยาม เป็นคำ ๆ ลงในช่องรับข้อมูล โดยหากต้องการกรอกมากว่า 6 คำ ให้ในแต่ละช่องกรอกข้อความลงไปมากกว่า 1 คำโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma : , ) ขั้นระหว่างคำ เช่น Thai, Thailand, travel, handicraft, hotel, shopping, natural, jewelry


คำอธิบาย

Default Meta tag เป็นค่าเริ่มต้นของ Metatag สามารถนำไปกำหนดให้ เพจอื่นๆที่ยังไม่ได้ป้อนข้อมูลได้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag

การใส่ Code ด้วยตนเอง/Input Code by manual ใช้สำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับคำสั่ง html และต้องการแก้ไข html Code ได้ด้วยตนเอง

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag

Allow search engine get your web page content. สำหรับเลือกว่าจะอนุญาติให้ Googlebot เข้ามาเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเราหรือไม่

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag
 


ตัวอย่างการค้นหาเว็บเพจที่ต้องการกำหนด SEO-Meta Tag,Description และ Keyword ของเว็บไซต์

1. พิมพ์ชื่อเว็บเพจที่ต้องการกำหนด SEO-Meta Tag,Description และ Keyword ของเว็บไซต์ ในช่อง ค้นหาชื่อเว็บเพจ
2. คลิก ค้นหา / Search 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag


3. คลิกเลิอกเว็บเพจที่ต้องการกำหนด SEO-Meta Tag,Description และ Keyword ของเว็บไซต์


ตัวอย่างการดู SEO-Meta Tag,Description และ Keyword ที่แสดงของเว็บไซต์

1. คลิกขวาหน้าเว็บเพจที่ดำเนินการใส่ SEO-Meta Tag,Description และ Keyword เรียบร้อยแล้ว
2. คลิก ดูรหัสต้นฉบับ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag

3. แสดง Title ของเว็บเพจ  โดย Title ของเว็บเพจ สามารถตรวจสอบได้ 2 ตำแหน่ง
           3.1 แสดงที่รหัสต้นฉบับของเว็บเพจ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag

           3.2 แสดงที่ช่อง URL ของเว็บเพจ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag

4. แสดง Meta Description ของเว็บเพจ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag

5. แสดง Meta Keyword ของเว็บเพจ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag


ตัวอย่างการกำหนด SEO-Meta Tag,Description และ Keyword ของเว็บไซต์

คุณสามารถกำหนด SEO-Meta Tag,Description และ Keyword ของเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic.com
2. คลิกที่เครื่องมือ "Meta tags"
3. คลิก Edit Meta Tag  ตามหน้าเว็บเพจที่ต้องการใส่ข้อมูล
4. ป้อนข้อมูล "Meta Tag Title"
ควรกรอกข้อความสั้น ๆ กระชับ ๆ เป็นคำจำกัดความ หรือ ประโยคที่ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์จดจำง่าย ๆ เพราะจะถูกนำไปแสดงในแถบ Title ของทุกเว็บเพจ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag

5. ป้อนข้อมูล "Meta Tag Description"
ควรกรอกข้อมูลที่เป็นข้อสรุป จุดประสงค์ของเว็บไซต์ หรือข้อความที่บอกถึงลักษณะของเว็บไซต์ ที่สำคัญในเรื่องหรือเนื้อหานั้น

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag

6. ป้อนข้อมูล "Meta Tag Key word" 
ควรกรอกข้อมูลที่เป็นคำนิยามเป็นคำ ๆ ลงในช่องรับข้อมูลกรอกข้อความลงไปมากกว่า 1 คำโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma ,) ขั้นระหว่างคำ เช่น ecomsiam, websitethailand, ninenic เป็นต้น

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag

7. หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก Save

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - meta tag  
 

เพจที่เกี่ยวข้อง