อัพโหลดโลโก้เว็บไซต์ (logo)อัพโหลดโลโก้เว็บไซต์ (Logo)

คุณสามารถ "อัฟโหลดโลโก้เว็บไซต์" ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 

โลโก้เว็บไซต์

 1. Login เข้าใช้งาน Webeditor ด้วย Username และ Password 
 2. คลิกที่เครื่องมือ "Logo เว็บไซต์"
 3. คลิก "เลือกไฟล์"
 4. เลือกรูปภาพโลโก้ที่ท่านต้องการใช้งาน
 5. คลิก "เปิด"
 6. จากนั้นคลิก "Upload/Save"
 7. กำหนดเกี่ยวกับโลโก้ (Logo setting) ประกอบด้วย
  • ไม่มีโลโก้หรือลบโลโก้ (No logo or Delete current logo)
  • กำหนดความกว้าง/ความสูงตามที่เคยกำหนดไว้ (Set width / height as previously defined)
  • ใช้ขนาดจริง ตวามกว้างไม่เกิน 1003 px(Original Size)
  • ปรับขนาดเป็น กว้าง 150 px สูง 160 px (Scale Logo to Width 150 px Height 60 px)
  • ปรับขนาดเอง (Custom Scale)
 8. กำหนดลิงค์โลโก้ (Logo link)
  • No Link
  • Original Image Link
  • Page Link
  • File Link
  • URL Link
  • New Window
  • ALT :
 9. จากนั้นคลิก "Upload/Save"


ตัวอย่าง การเพิ่มโลโก้เว็บไซต์

1. คลิก "เลือกไฟล์"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์

2. เลือกรูปภาพโลโก้ที่ท่านต้องการใช้งาน

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์3. คลิก "เปิด"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์

 

4. คลิก "Upload/Save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์

ที่หน้าเว็บไซต์ คลิก F5 หรือ enter ที่ URL จะแสดงหน้าเว็บไซต์ที่มีโลโก้ของคุณ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์ตัวอย่าง การกำหนดเกี่ยวกับโลโก้ (Logo setting) 

กำหนดเกี่ยวกับโลโก้ (Logo setting) ประกอบด้วย

 • ไม่มีโลโก้หรือลบโลโก้ (No logo or Delete current logo)
 • กำหนดความกว้าง/ความสูงตามที่เคยกำหนดไว้ (Set width / height as previously defined)
 • ใช้ขนาดจริง ตวามกว้างไม่เกิน 1003 px(Original Size)
 • ปรับขนาดเป็น กว้าง 150 px สูง 160 px (Scale Logo to Width 150 px Height 60 px)
 • ปรับขนาดเอง (Custom Scale) 

โดยมีขั้นตอนการ กำหนดขนาดโลโก้ ดังนี้

1. กำหนดขนาดโลโก้ คุณสามารถกำหนดขนาดโลโก้ โดยระบุเพียง ความกว้าง หรือ ความสูง อย่างใดอย่างหนึ่ง
เราจะลองกำหนดขนาดโลโก้ โดยป้อนค่าความกว้างเป็น 100 พิกเซล โดยป้อนค่าความกว้าง 100

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์

2. คลิก "Upload/Save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์

ขนาดโลโก้ เปลี่ยนจาก ความกว้าง 200 px เป็น 100 px แล้ว

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์ตัวอย่าง การกำหนดลิงค์ของโลโก้ (Logo setting) 

กำหนดลิงค์โลโก้ (Logo link) ประกอบด้วย

 • No Link : ไม่กำหนดลิงค์ให้กับรูปโลโก้
 • Original Image Link : ลิงค์ไปยังไฟล์ต้นฉบับ
 • Page Link : ลิงค์ไปยังหน้าเว็บเพจที่สร้างไว้แล้ว
 • File Link : ลิงค์ไปยังไฟล์ที่อัปโหลดไว้แล้ว
 • URL Link : ลิงค์ไปยังเว็บเพจ หรือเว็บไซต์
 • New Window (เมื่อคลิกที่รูปภาพ จะเปิดลิงค์บนหน้าต่างใหม่เสมอ)
 • ALT : (คำอธิบายรูปภาพ)

 

No Link : ไม่กำหนดลิงค์ให้กับรูปโลโก้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์

 

Original Image Link : ลิงค์ไปยังไฟล์ต้นฉบับ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์

 

Original Image Link : ลิงค์ไปยังเว็บเพจ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์

 

File Link : ลิงค์ไปที่ไฟล์ที่เคยอัปโหลด

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์

 

URL Link : ลิงค์ไปที่ URL เว็บไซต์หรือเว็บเพจ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์

 

New Windows : เมื่อคลิกที่ภาพโลโก้จะเปิดลิงค์หน้าต่างใหม่

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์

 

ALT : คำอธิบายรูปภาพ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - โลโก้เว็บไซต์

เพจที่เกี่ยวข้อง